فرصت های شغلی : کارفرما

فرصت شغلی
 نام سازمان : شرکت ایده برتر پارسیان خاورمیانه 

 

 

حوزه فعالیت: بازرگانی

عناوین شغلی :

1) مدیر بازرگانی

2) کارشناس بازرگانی

اطلاعات بیشتر در متن نامه…