فرصت های شغلی : کارفرما

%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c
 نام سازمان : شرکت مهندسی ارتباطی پیام پرداز 

 

حوزه فعالیت: امنیت اطلاعات و ارتباطات

عناوین شغلی :

1) مهندسی فروش

2) خدمات پس از فروش (1)

3) خدمات پس از فروش (2)