فرصت های شغلی : کارفرما

 شركت تجهيزات نفت و گاز (نفت تجارت) 

 

حوزه فعالیت: تجهيزات نفت و گاز

شركت تجهيزات نفت و گاز (نفت تجارت) براي تكميل كادر خود به نيروي بازرگاني خارجي ,مسلط  كامل به زبان انگليسي كه در زمينه تجهيزات نفت و گاز سابقه كار داشته باشد نياز دارد.