فرصت های شغلی : کارفرما

scan0029
 نام سازمان : شرکت خاوران بهبود مهرآسا 

 

حوزه فعالیت: واردات و صادرات

شرایط اختصاصی :

1) مسلط به امور سامانه ثبتارش و تنظیم ثبت سفارش

2) تنظیم اسناد بازرگانی

3) تنظیم اسناد حوالجات ارزی

4) آشنایی با نرم افزار Office

5) آشنایی به امور گمرک و ترخیص کالا و ELP

6) آشنایی به زبان انگلیسی