فرصت های شغلی : کارفرما

 نام سازمان : شرکت امن پردازان سورنا  حوزه فعالیت : واردات تجهیزات شبکه

 شركت تجهيزات نفت و گاز (نفت تجارت)  حوزه فعالیت : تجهیزات نفت و گاز

 نام سازمان : موسسه تبلیغاتی وصال رسانه  حوزه فعالیت: تبلیغات

 نام سازمان : شرکت فناوران عصر شبکه پاسارگاد  حوزه فعالیت: واردات و صادرات

 نام سازمان : شرکت خاوران بهبود مهرآسا  حوزه فعالیت: واردات و صادرات

 نام سازمان : شرکت مهندسی ارتباطی پیام پرداز  حوزه فعالیت: امنیت اطلاعات و ارتباطات

 نام سازمان : شرکت سیمین کنترل  حوزه فعالیت: بازرگانی

فرصت های شغلی : کارجو