عنوان دورهکدروزساعتتاریخ شروعوضعیت
کارگاه ثبت سفارش الکترونیکی کالا NTSW30شنبه و دوشنبه18 الی 211402/08/13برگزار شد
دوره جامع تجارت و بازرگانی بین الملل168جمعه14 الی 191402/12/18برگزار شد
دوره جامع تجارت و بازرگانی بین الملل169جمعه9 الی 141403/01/31برگزار شد
کارگاه گمرک الکترونیک EPL17شنبه-دوشنبه-چهارشنبه17 الی 201403/02/22برگزار شد
دوره جامع تجارت و بازرگانی بین الملل170جمعه15 الی 201403/02/28برگزار شد
کارگاه ثبت سفارش الکترونیکی کالا NTSW31شنبه-یکشنبه16 الی 201403/03/05برگزار شد
دوره جامع تجارت و بازرگانی بین الملل171جمعه9 الی 141403/03/25برگزار شد
دوره جامع تجارت و بازرگانی بین الملل172جمعه15 الی 201403/04/22
دوره جامع تجارت و بازرگانی بین الملل173جمعه9 الی 141403/05/12
دوره جامع تجارت و بازرگانی بین الملل174جمعه15 الی 201403/06/23
دوره ابزارهای تحلیل بازار بین الملل ITC3پنجشنبه و جمعه14 الی 19 و 9 الی 141402/12/10ظرفیت تکمیل
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل162جمعه15 الی 201402/06/10برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل163جمعه9 الی 141402/07/14برگزار شد
دوره جامع تجارت و بازرگانی بین الملل164جمعه15 الی 201402/08/12برگزار شد
دوره جامع تجارت و بازرگانی بین الملل165جمعه8 الی 131402/09/10برگزار شد
دوره جامع تجارت و بازرگانی بین الملل166جمعه14 الی 191402/10/15برگزار شد
دوره جامع تجارت و بازرگانی بین الملل167جمعه8 الی 131402/11/13برگزار شد
کارگاه گمرک الکترونیک EPL14یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه17 الی 201401/05/09برگزار شد
کارگاه ثبت سفارش الکترونیکی کالا NTSW28پنجشنبه15 الی 201401/12/11برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل161جمعه9 الی 141402/05/13برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل154جمعه8 الی 131401/09/18برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل155جمعه14 الی 191401/10/09برگزار شد
کارگاه گمرک الکترونیک EPL16یکشنبه،دوشنبه و سه شنبه16 الی 19:301402/05/15برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل (فشرده)156پنجشنبه و جمعه15 الی 20 و 8 الی 131401/11/13برگزار شد
کارگاه ثبت سفارش الکترونیکی کالا NTSW26یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه18 الی 211401/05/23برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل159جمعه9 الی 141402/03/05برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل160جمعه15 الی 201402/04/02برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل157جمعه9 الی 141401/12/12برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل145جمعه14 الی 191401/02/02برگزار شد
کارگاه گمرک الکترونیک EPL13یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه17 الی 201401/03/01برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل146جمعه9 الی 141401/03/06برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل141جمعه14 الی 191400/09/12برگزار شد
کارگاه ثبت سفارش الکترونیکی کالا NTSW27یکشنبه و سه شنبه18 الی 20:301401/09/20برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل147جمعه14 الی 191401/04/03برگزار شد
کارگاه ثبت سفارش الکترونیکی کالا NTSW25شنبه، یکشنبه و سه شنبه18 الی 211401/03/21برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل148جمعه9 الی 141401/05/07برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل149جمعه14 الی 191401/05/28برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل150پنجشنبه15 الی 201401/06/17برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل151جمعه9 الی 141401/07/15برگزار شد
کارگاه ثبت سفارش الکترونیکی کالا NTSW21پنجشنبه و جمعه14 الی 191400/04/24برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل152جمعه14 الی 191401/08/06برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل153پنجشنبه14 الی 191401/08/26برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل158جمعه15 الی 201402/02/08برگزار شد
کارگاه گمرک الکترونیک EPL15چهارشنبه و پنجشنبه16 الی 20 و 9 الی 141401/11/19برگزار شد
کارگاه ثبت سفارش الکترونیکی کالا NTSW23شنبه و یکشنبه18 الی 211400/09/20برگزار شد
کارگاه گمرک الکترونیک EPL10چهارشنبه و پنجشنبه14 الی 191400/02/29برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل142جمعه8 الی 131400/10/10برگزار شد
کارگاه ثبت سفارش الکترونیکی کالا NTSW24یکشنبه و سه شنبه18 الی 211400/11/10برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل143جمعه14 الی 191400/11/08برگزار شد
کارگاه ثبت سفارش الکترونیکی کالا NTSW22پنجشنبه15 الی 201400/08/06برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل144جمعه8 الی 131400/12/06برگزار شد
کارگاه ثبت سفارش الکترونیکی کالا NTSW29پنجشنبه15 الی 201402/02/14برگزار شد
کارگاه گمرک الکترونیک EPL12یکشنبه و دوشنبه17 الی 201400/11/03برگزار شد
کارگاه گمرک الکترونیک EPL11دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه17 الی 201400/08/03برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل140جمعه8 الی 131400/08/14برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل133جمعه14 الی 1999/12/15برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل134جمعه9 الی 141400/02/10برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل136جمعه9 الی 141400/04/11برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل135جمعه14 الی 191400/03/07برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل137جمعه14 الی 191400/05/15برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل138جمعه9 الی 141400/06/19برگزار شد
درآمدزایی از طریق رمزارزها 3پنجشنبه و جمعه14 الی 19 و 9 الی 141400/09/04برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل139جمعه14 الی 191400/07/16برگزار شد
کارگاه گمرک الکترونیک EPL9پنجشنبه و جمعه14 الی 19 و 9 الی 1499/10/11برگزار شد
کارگاه ثبت سفارش الکترونیکی کالا NTSW19پنجشنبه و جمعه14 الی 19 و 9 الی 1499/11/09برگزار شد
کارگاه ثبت سفارش الکترونیکی کالا NTSW20پنجشنبه و جمعه14 الی 19 و 9 الی 141400/03/13برگزار شد
دوره بازاریابی بین الملل3پنجشنبه و جمعه14 الی 19 و 9 الی 1499/04/19برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل129جمعه14 الی 1999/08/23برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل130جمعه9 الی 1499/09/28برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل131جمعه14 الی 1999/10/26برگزار شد
کارگاه ثبت سفارش الکترونیکی کالا NTSW18پنجشنبه و جمعه14 الی 19 و 9 الی 1499/07/10برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل132جمعه9 الی 1499/11/24برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل124جمعه9 الی 1499/02/26برگزار شد
کارگاه ثبت سفارش الکترونیکی کالا17پنجشنبه و جمعه14 الی 19 و 9 الی 1499/05/02برگزار شد
کارگاه گمرک الکترونیک EPL7پنجشنبه و جمعه14 الی 19 و 9 الی 1498/12/15برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل128جمعه9 الی 1499/07/18برگزار شد
کارگاه گمرک الکترونیک EPL8پنجشنبه و جمعه14 الی 19 و 9 الی 1499/04/05برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل126جمعه9 الی 1499/05/10برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل127جمعه14 الی 1999/06/14برگزار شد
کارگاه ثبت سفارش الکترونیکی کالا16پنجشنبه و جمعه14 الی 1999/03/01برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل125جمعه14 الی 1999/04/06برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل123پنجشنبه و جمعه14 الی 19 و 9 الی 1498/12/01برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل122پنجشنبه14 الی 1998/11/03برگزار شد
کارگاه ثبت سفارش الکترونیکی کالا15پنجشنبه و جمعه14 الی 19 و 9 الی 1498/09/07برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل121جمعه14 الی 1998/10/06برگزار شد
کارگاه گمرک الکترونیک EPL6پنجشنبه و جمعه14 الی 19 و 9 الی 1498/07/11برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل120جمعه9 الی 1498/09/15برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل119جمعه14 الی 1998/08/10برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل118جمعه9 الی 1498/07/12برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل117جمعه14 الی 1998/06/08برگزار شد
کارگاه ثبت سفارش الکترونیکی کالا14پنجشنبه14 الی 1998/04/27برگزار شد
اصول و قواعد مکاتبات بازرگانی بین الملل30پنجشنبه14 الی 1998/03/23
مدیریت فروش و مذاکره حرفه ای64پنجشنبه14 الی 1998/05/03
دوره جامع امورگمرکی وترخیص کالا6جمعه9 الی 14اعلام می گردد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل116جمعه9 الی 1498/05/11برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل115جمعه14 الی 1998/04/14برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل112جمعه9 الی 1497/12/03برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل113جمعه14 الی 1998/02/16برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل114جمعه9 الی 1498/03/10برگزار شد
کارگاه گمرک الکترونیک EPL5پنجشنبه و جمعه14 الی 19 و 9 الی 1497/12/02برگزار شد
کارگاه ثبت سفارش الکترونیکی کالا13پنجشنبه و جمعه14 الی 19 و 8 الی 1397/12/09برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل111جمعه14 الی 1997/11/05برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل110جمعه9 الی 1497/10/07برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل109جمعه14 الی 1997/08/25برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل108جمعه9 الی 1497/07/27برگزار شد
کارگاه ثبت سفارش الکترونیکی کالا12جمعه8 الی 1397/09/23برگزار شد
کارگاه ثبت سفارش الکترونیکی10جمعه15 الی 2097/05/19برگزار شد
کارگاه ثبت سفارش الکترونیکی11جمعه9 الی 1497/07/20برگزار شد
کارگاه سامانه ارزی نیما3جمعه15 الی 2097/06/16برگزار شد
کارگاه گمرک الکترونیک EPL4پنجشنبه و جمعه۱۴ الی ۱۹۹۷/۰۴/۲۸برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل107جمعه۱۴ الی ۱۹۹۷/۰۶/۱۶برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل106جمعه۹ الی ۱۴۹۷/۰۵/۰۵برگزار شد
کارگاه گمرک الکترونیک EPL3پنجشنبه و جمعه۱۴ الی ۱۹۹۷/۰۲/۰۶برگزار شد
دوره پرداختهای بین المللی و اعتبار اسنادی LC4پنجشنبه۱۵ الی ۱۹۹۷/۰۲/۰۶
کارگاه ثبت سفارش الکترونیکی8جمعه۱۴ الی ۱۸۹۷/۰۲/۰۷برگزار شد
کارگاه ثبت سفارش الکترونیکی9جمعه۸ الی ۱۳۹۷/۰۴/۰۸برگزار شد
کارگاه ثبت سفارش الکترونیکی7پنجشنبه۱۴ الی ۱۸۹۶/۱۱/۲۶برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل۱۰۵جمعه۱۴ الی ۱۹۹۷/۰۴/۰۱برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل۱۰۴جمعه۹ الی ۱۴۹۷/۰۲/۱۴برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل۱۰۳پنجشنبه و جمعه۱۴ الی ۱۹ - ۹ الی ۱۴۹۶/۱۱/۱۹برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل۱۰۲جمعه۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰۹۶/۱۰/۲۲برگزار شد
کارگاه ثبت سفارش الکترونیکی۶پنجشنبه۱۴ الی ۱۸۹۶/۰۹/۱۶برگزار شد
اصول و فنون مذاکره بین الملل۲۹*** الی *پاییز
اصول و قواعد قراردادهای بین الملل۲۹*** الی *پاییز
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل۱۰۱پنجشنبه۱۴ الی ۱۹۹۶/۰۹/۲۳برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل۱۰۰جمعه۹ الی ۱۴۹۶/۰۸/۱۲برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل۹۴جمعه۹ الی ۱۴۹۶/۰۲/۰۸برگزار شد
کارگاه گمرک الکترونیک EPL۲جمعه۱۴ الی ۱۹۹۶/۰۸/۱۹برگزار شد
کارگاه ثبت سفارش الکترونیکی۵جمعه۹ الی ۱۳۹۶/۰۷/۲۱برگزار شد
دوره جامع امورگمرکی وترخیص کالا۴پنجشنبه۱۵ الی ۱۹۹۶/۰۲/۱۴برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل۹۵جمعه۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ ۹۶/۰۳/۰۵برگزار شد
کارگاه ثبت سفارش الکترونیکی۲جمعه۹ الی ۱۳۹۶/۰۳/۱۲برگزار شد
دوره مدیریت فروش،بازاریابی وتبلیغات۵۷جمعه۱۰ الی ۱۴۹۶/۰۴/۱۶برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل۹۶پنجشنبه۱۴ الی ۱۹۹۶/۰۴/۰۱برگزار شد
دوره فنون مذاکره حرفه ای ۱جمعه۱۴:۳۰ الی ۱۸:۳۰۹۶/۰۴/۰۲برگزار شد
کارگاه اعتبارات اسنادی۳جمعه۹ الی ۱۳۹۶/۰۵/۰۶برگزار شد
کارگاه ثبت سفارش الکترونیکی۳جمعه ۱۵ الی ۱۹۹۶/۰۵/۱۳ برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل۹۷جمعه۹ الی ۱۴۹۶/۰۵/۱۳برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل۹۸پنجشنبه۱۴ الی ۱۹۹۶/۰۶/۰۹برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل۹۹جمعه۱۴ الی ۱۹۹۶/۰۷/۱۴برگزار شد
مکاتبات بازرگانی بین الملل۲۹جمعه۹ الی ۱۳۹۶/۰۵/۲۰برگزار شد