حقوق ورودي:
سود بازرگاني، وجهي T حقوق ورودي جدول مقررات صادرات و واردات ، مجموعه حقوق پايه و سود بازرگاني
است
است كه براساس قانون انحصار تجارت خارجي به موجب تصويب نامه هيات وزيران دريافت مي شود.
حقوق پایه:
حقوق گمركي ، ماليات، حق ثبت سفارش كاال، انواع عوارض و ساير وجوه دريافتي ازكاالهاي وارداتي تجميع
گرديده
و معادل 4 %ارزش گمركي كالها تعيين شده است.
عوارض تجميع شده در حقوق پايه:
رديف عوارض
1 عوارض شهرداري
2 هالل احمر
3 عوارض شهرداري حمل
4 حق ثبت سفارش
5 عوارض هوايي
6 حق اسفالت
7 عوارض بندري
8 عوارض بهداري
عوارض اين جدول قبال در گمرك وصول و در اظهارنامه گمركي آورده مي شد.
هزینه هاي گمرکی:
وجوهي است كه گمرك در ازاي خدما تي كه به صاحبان كاال ارائه مي نمايد، دريافت مي گردد، ميزان و شرايط
آن با تصويب هيات وزيران تعيين مي شود و عبارتند :
-1 انبار داري)ماده 4 آيين نامه امور گمركي (
-2 تخليه وبارگيري)ماده 5 آيين نامه قانون امور گمركي(
-3 تعيين تعرفه (ماده 14 آيين نامه قانون امور گمركي)
-4 خدمات ويژه)خدمات فوق العاده( مواد ) 6و 7و 8و 9و 11 و 11 و 12 و 13 آيين نامه قانون امور گمركي(
-5 هزينه مراقبت و بدرقه كاال)مواد 15 و 16 آيين نامه قانون امور گمركي(
—————————————
1 تعريف در ماده 2 قانون امور گمرکی گرفته شده است.
2-از ماده 2 قانون تجميع عوارض
اظهار گمرکی:
ذكر مشخصات ومختصات دقيق و صحيح كاال به گمرك است . تا آن را از كاالهاي مشابه و غير آن متمايز و روشن
سازد.
پروانه سبز گمرکی:
سندي است كه توسط گمرك صادر مي شود. صدور اين سند به معناي آن اس ت كه عمليات ارزيابي به اتمام
رسيده و
صاحب كاال با گمرك تسويه حساب نموده و مي تواند مقدمات خروج كاالي خود را از گمرك فراهم نمايد.
عمليات ارزيابي:
مجموعه عملياتي است كه به منظور معاينه و ارزيابي، توزين ، شمارش انطباق كاال با اسناد واظهار نامه ، و محا
س بات
گمركي انجام مي گيرد.
تشریفات گمرکی:
كليه عملياتي است كه توسط صاحب كاال يا نماينده قانوني و گمرك بايد انجام گيرد تا كاال از گمرك ترخيص شود.
پته گمرکی / پته تجاري:
همان پروانه سبز گمركي است ؛ با اين تفاوت كه براي كاالهاي با ارزش نازل ) 311 دالر( بويژه در ارتباط با
كاالهاي
همراه مسافر و كاالهاي رسيده از طريق پست اعمال ميگردد.
ترخيصيه:
سندي است كه توسط شركت حمل صادر مي گردد. اين سند پس ازاحراز مالكيت اسنادي توسط صاحب كاال، و
ارائه
آن به شركت حمل صادر مي گردد. صدرو اين سند به معناي آن است كه صاحب كاال با شركت حمل تسويه
حساب
نموده و مي توانند براي تشريفات گمركي به گمرك مراجعه نمايد.
قبض انبار:
سندي است كه توسط انباردار گمرك صادر مي شود.اين نشان مي دهد كه كاال به چه تعداد و با چه وزني در
كدام انبار
نگهداري م يشود . قبض انبار رسيد تحويل كاال به گمرك است.
بيجك انبار:
سندي است كه توسط انبار دار براي صاحب كاال و يا نماينده قانوني وي، پس از رويت پروانه سبز گمركي و مهر
درب
خروج صادر م ي گردد . اين سند نشان م يدهد كه كاال تحويل ذينفع شده است و او م يتواند براي بارگيري
وسيله حمل
را وارد گمرك كند.
قبض درآمد:
پرداختي هاي صاحب كاال به گمرك، با صدور سندي بنام قبض درآمد رسيد ميشود.
قبض سپرده:
درصورت بروز اختالف بين صاحبان كاال و گمرك ، در مواردي كه صاحبان كاال مي خواهند كاالي خود را ترخيص
كنندو سپس به پيگيري اعتراض خود بپردازند ، صادر مي گردد. صاحبان كاال بايد مبلغ مورد مطالبه گمرك را
بصورت
امانت نزد گمرك سپرده نمايندچنانچه حكم نهايي به نفع صاحبان كاال صادر شود . اين سپرده به آنها مسترد
خواهد
شد، در غير اينصورت به درآمد قطعي گمرك واريز ميگردد.
کوتاژ:
دفتري است كه كليه مشخصات و اطالعات كاال ، از روي اظهارنامه درآن درج م ي گردد. همچنين مراحل طي
ارزيابي
و حتي نام ارزياب در آن ثبت مي شود . شماره دفتر كوتاژ روي اظهارنامه پروانه، قبوض درآمد، سپرده و … درج
مي شود.
ترخيص گمرکی:
عبارت است از انجام عمليات گمركي تا اخذ پروانه سبز گمركي، كه اين به معني تسويه حساب با گمرك مي
باشد .و
اقدامي كه به وسيله آن گمرك به اشخاص ذينفع اجازه مي دهد كه كاالي موضوع ترخيص را در اختيار داشته
باشد.
)MANIFESTE )مانيفست
موسسات حمل و نقل زميني، دريايي و هوايي مكلفند هنگام ورود كاال ، يك نسخه رونوشت بارنامه هر قلم از
كا الي
وارداتي را به ضميمه فهرست ك ل بار مان بفيست و اظهارنامه اجمالي به گمرك تسليم نمايند )ماده 17 قانون
گمركي (
مانيفست عبارت است از كل بار حمل شده در يك وسيله حمل كاالست.
قلمرو گمرکی:
محدوده اي از قلمرو جغرافيايي يك كشور است ، كه در آن قانون امور گمركي رعايت م يشود.