حقوق ورودي:
سود بازرگاني، وجهي T حقوق ورودي جدول مقررات صادرات و واردات ، مجموعه حقوق پايه و سود بازرگاني است
كه براساس قانون انحصار تجارت خارجي به موجب تصويب نامه هيات وزيران دريافت مي شود.

حقوق پایه:
حقوق گمركي ، ماليات، حق ثبت سفارش كاال، انواع عوارض و ساير وجوه دريافتي ازكاالهاي وارداتي تجميع گرديده
و معادل 4 %ارزش گمركي كالها تعيين شده است.
عوارض تجميع شده در حقوق پايه:
رديف عوارض
1 عوارض شهرداري
2 هالل احمر
3 عوارض شهرداري حمل
4 حق ثبت سفارش
5 عوارض هوايي
6 حق اسفالت
7 عوارض بندري
8 عوارض بهداري
عوارض اين جدول قبال در گمرك وصول و در اظهارنامه گمركي آورده مي شد.
هزینه هاي گمرکی:
وجوهي است كه گمرك در ازاي خدما تي كه به صاحبان كاال ارائه مي نمايد، دريافت مي گردد، ميزان و شرايط
آن با تصويب هيات وزيران تعيين مي شود و عبارتند :
1- انبار داري(ماده 4 آيين نامه امور گمركي )
2- تخليه وبارگيري(ماده 5 آيين نامه قانون امور گمركي)
3- تعيين تعرفه (ماده 14 آيين نامه قانون امور گمركي)
4- خدمات ويژه(خدمات فوق العاده( مواد ) 6و 7و 8و 9و 11 و 11 و 12 و 13 آيين نامه قانون امور گمركي)
5- هزينه مراقبت و بدرقه كاال(مواد 15 و 16 آيين نامه قانون امور گمركي)
—————————————
1 تعريف در ماده 2 قانون امور گمرکی گرفته شده است.
2-از ماده 2 قانون تجميع عوارض

اظهار گمرکی:
ذكر مشخصات ومختصات دقيق و صحيح كاال به گمرك است . تا آن را از كاالهاي مشابه و غير آن متمايز و روشن سازد.

پروانه سبز گمرکی:
سندي است كه توسط گمرك صادر مي شود. صدور اين سند به معناي آن اس ت كه عمليات ارزيابي به اتمام رسيده و
صاحب كاال با گمرك تسويه حساب نموده و مي تواند مقدمات خروج كاالي خود را از گمرك فراهم نمايد.

عمليات ارزيابي:
مجموعه عملياتي است كه به منظور معاينه و ارزيابي، توزين ، شمارش انطباق كاال با اسناد واظهار نامه گمركي انجام مي گيرد.

تشریفات گمرکی:
كليه عملياتي است كه توسط صاحب كاال يا نماينده قانوني و گمرك بايد انجام گيرد تا كالا از گمرك ترخيص شود.

پته گمرکی / پته تجاري:
همان پروانه سبز گمركي است ؛ با اين تفاوت كه براي كالاهاي با ارزش نازل (311 دلار) بويژه در ارتباط باكالاهاي
همراه مسافر و كالاهاي رسيده از طريق پست اعمال ميگردد.

ترخيصيه:
سندي است كه توسط شركت حمل صادر مي گردد. اين سند پس ازاحراز مالكيت اسنادي توسط صاحب كالا، و ارائه
آن به شركت حمل صادر مي گردد. صدور اين سند به معناي آن است كه صاحب كالا با شركت حمل تسويه حساب
نموده و مي توانند براي تشريفات گمركي به گمرك مراجعه نمايد.

قبض انبار:
سندي است كه توسط انباردار گمرك صادر مي شود.اين نشان مي دهد كه كاال به چه تعداد و با چه وزني در كدام انبار
نگهداري می شود . قبض انبار رسيد تحويل كالا به گمرك است.

بيجك انبار:
سندي است كه توسط انبار دار براي صاحب كالا و يا نماينده قانوني وي، پس از رويت پروانه سبز گمركي و مهر درب
خروج صادر م ي گردد . اين سند نشان م يدهد كه كالا تحويل ذينفع شده است و او م يتواند براي بارگيري وسيله حمل
را وارد گمرك كند.

قبض درآمد:
پرداختي هاي صاحب كالا به گمرك، با صدور سندي بنام قبض درآمد رسيد ميشود.

قبض سپرده:
درصورت بروز اختالف بين صاحبان كالا و گمرك ، در مواردي كه صاحبان كالا مي خواهند كالای خود را ترخيص
كنندو سپس به پيگيري اعتراض خود بپردازند ، صادر مي گردد. صاحبان كالا بايد مبلغ مورد مطالبه گمرك را بصورت
امانت نزد گمرك سپرده نمايند چنانچه حكم نهايي به نفع صاحبان كالا صادر شود . اين سپرده به آنها مسترد خواهد
شد، در غير اينصورت به درآمد قطعي گمرك واريز ميگردد.

کوتاژ:
دفتري است كه كليه مشخصات و اطالعات كالا ، از روي اظهارنامه درآن درج مي گردد. همچنين مراحل طي ارزيابي
و حتي نام ارزياب در آن ثبت مي شود . شماره دفتر كوتاژ روي اظهارنامه پروانه، قبوض درآمد، سپرده و … درج
مي شود.

ترخيص گمرکی:
عبارت است از انجام عمليات گمركي تا اخذ پروانه سبز گمركي، كه اين به معني تسويه حساب با گمرك مي باشد. و
اقدامي كه به وسيله آن گمرك به اشخاص ذينفع اجازه مي دهد كه كالاي موضوع ترخيص را در اختيار داشته
باشد.
مانيفست:
موسسات حمل و نقل زميني، دريايي و هوايي مكلفند هنگام ورود كالا ، يك نسخه رونوشت بارنامه هر قلم از كالای
وارداتي را به ضميمه فهرست كالا بار مانیفيست و اظهارنامه اجمالي به گمرك تسليم نمايند (ماده 17 قانون
گمركي)
مانيفست عبارت است از كل بار حمل شده در يك وسيله حمل كالاست.

قلمرو گمرکی:
محدوده اي از قلمرو جغرافيايي يك كشور است ، كه در آن قانون امور گمركي رعايت مي شود.