مرکز تجارت بین‌المللی (International Trade Centre – ITC) یک سازمان مشترک بین کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD) و سازمان تجارت جهانی (WTO) است که خدمات و سامانه‌های مختلفی را برای حمایت از تجارت بین‌المللی ارائه می‌دهد. برخی از سامانه‌ها و ابزارهای مهم ITC شامل موارد زیر هستند:

### 1. Trade Map
– توضیحات: Trade Map ابزاری برای تحلیل داده‌های تجاری است که به کاربران کمک می‌کند تا جریان‌های تجاری بین‌المللی را تحلیل کرده و فرصت‌های بازار را شناسایی کنند.
– ویژگی‌ها:
– نمایش داده‌های صادرات و واردات به صورت گرافیکی و جدولی
– تحلیل روندهای تجاری و شناسایی بازارهای جدید
– دسترسی به داده‌های بیش از 220 کشور و منطقه

https://www.trademap.org

### 2. Market Access Map
– توضیحات: Market Access Map ابزاری برای دسترسی به تعرفه‌ها و مقررات تجاری است که به کاربران کمک می‌کند تا اطلاعات مربوط به دسترسی به بازارها را به‌دست آورند.
– ویژگی‌ها:
– دسترسی به تعرفه‌های گمرکی و مقررات تجاری
– شناسایی موانع غیرتعرفه‌ای
– تحلیل تعرفه‌های ترجیحی و توافقات تجاری

https://www.macmap.org

### 3. Investment Map
– توضیحات: Investment Map ابزاری برای تحلیل سرمایه‌گذاری‌های خارجی مستقیم (FDI) است که به کاربران کمک می‌کند تا جریان‌های سرمایه‌گذاری و فرصت‌های سرمایه‌گذاری را شناسایی کنند.
– ویژگی‌ها:
– دسترسی به داده‌های FDI برای بیش از 200 کشور
– تحلیل جریان‌های سرمایه‌گذاری ورودی و خروجی
– شناسایی بخش‌های کلیدی برای سرمایه‌گذاری

https://www.investmentmap.org

### 4. Standards Map
– توضیحات: Standards Map ابزاری برای دسترسی به استانداردها و گواهی‌های تجاری است که به کاربران کمک می‌کند تا با مقررات و استانداردهای بین‌المللی و ملی آشنا شوند.
– ویژگی‌ها:
– دسترسی به اطلاعات بیش از 200 استاندارد و گواهی تجاری
– مقایسه استانداردهای مختلف و الزامات آنها
– تحلیل تاثیر استانداردها بر تجارت و توسعه پایدار

### 5. Export Potential Map
– توضیحات: Export Potential Map ابزاری برای شناسایی پتانسیل‌های صادراتی است که به کاربران کمک می‌کند تا بازارهای هدف جدید را شناسایی کنند.
– ویژگی‌ها:
– تحلیل پتانسیل صادراتی برای محصولات و کشورها
– شناسایی فرصت‌های بازار و مزیت‌های رقابتی
– دسترسی به داده‌های تجاری و اقتصادی مرتبط