رویه ترانزیت در پنجره واحد تجارت فرامرزی:

در این مقاله نحوه تنظیم سند ترانزیت و دریافت سریال گمرکی بطور کامل آموزش داده خواهد شد

جهت دریافت دوراظهاری-ترانزیت کلیک نمایید

دریافت سامانه جامع-ترانزیت